Εμφυτεύματα - Στοματογναθοπροσωπική χειρουργική εμφυτεύματα

Go to content

Main menu:

Εμφυτεύματα

Πληροφορίες

Οδοντικά εμφυτεύματα

  • Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα:

Τα εμφυτεύματα αντικαθιστούν τα ελλείποντα δόντια, είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο ή κράμματα αυτού (medical grade titanium).
Τοποθετούνται   χειρουργικά στο οστό της γνάθου και υπό κατάλληλες  συνθήκες οστεοενσωματώνονται, παρέχοντας την βάση για την στήριξη στεφανών, γεφυρών ή κινητών οδοντοστοιχιών.

  • Τι είναι η οστεοενσωμάτωση:

Οστεοενσωμάτωση είναι η στενή επαφή του οστού με την  εμφυτευματική επιφάνεια , χωρίς την παρεμβολή άλλου είδους ιστού και είναι προϋπόθεση για την επιτυχία του εμφυτεύματος.

  • Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης τους:

Τοποθετούνται συνήθως με τοπική αναισθησία στο ιατρείο, η διαδικασία είναι περίπου της ίδιας βαρύτητας με μια εξαγωγή δοντιού. Μεσολαβεί μία χρονική περίοδος 3-4 μηνών  μέχρι να ενσωματωθούν και στη συνέχεια να κατασκευασθεί η προσθετική εργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να προηγηθούν  ή να γίνουν ταυτόχρονα κάποιες τεχνικές που σκοπεύουν να αυξήσουν το διαθέσιμο όγκο οστού  και περιλαμβάνουν συνήθως την χρήση μοσχευμάτων  και μεμβρανών.

  • Ποια είναι η διάρκεια ζωής αυτών των αποκαταστάσεων:

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, όπως δεν υπάρχει και για την φυσική οδοντοφυΐα. Είναι αποκαταστάσεις απεριόριστης  χρονικής διάρκειας με την προϋπόθεση ότι  έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες προδιαγραφές στον σχεδιασμό της θεραπείας από την πλευρά  των ειδικών και ο ασθενής διατηρεί αποδεκτό επίπεδο στοματικής υγιεινής.

  • Ποιο είναι το κόστος :

Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του  το γεγονός ότι για τις συμβατικές γέφυρες χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για στηρίγματα φυσικά δόντια. Πολλές φορές αυτά είναι άθικτα ή έχουν ήδη ενδοδοντικές θεραπείες. Σε κάθε περίπτωση  στο μέλλον είναι  πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα τέτοια  που θα απαιτήσουν επανάληψη των προσθετικών εργασιών, ενώ οι επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις είναι ανεξάρτητες εργασίες από τα φυσικά δόντια.
Υπό αυτό το πρίσμα δεν θα πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα ακριβές  οι αποκαταστάσεις με εμφυτεύματα.

  • Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξαγωγή και αντικατάσταση ενός δοντιού και η άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων :

Χρονικό διάστημα 4-8 εβδομάδων από την  εξαγωγή ενός δοντιού  πραγματικά πλεονεκτεί της άμεσης τοποθέτησης. Κάτω όμως  από  προϋποθέσεις  η άμεση τοποθέτηση και χρήση του εμφυτεύματος είναι δυνατή.Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων:

Εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις (όπως ανατομικοί παράγοντες, αισθητικές απαιτήσεις, οδοντική σύγκλειση, συνεργασία ασθενούς, αρχική σταθερότητα εμφυτευμάτων) μπορούν τα εμφυτεύματα να χρησημοποιηθούν άμεσα για να στηρήξουν μια λειτουργική προσωρινή προσθετική εργασία στην άνω η κάτω γνάθο  με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας συγκρίσιμα  με αυτά των  συμβατικών χρόνων φόρτισης . Οι βελτιωμένες επιφάνειες  των εμφυτευμάτων  που είναι διαθέσιμες σήμερα παρέχουν ταχύτερους  χρόνους  οστεοενσωμάτωσης  και ποσοστά επιτυχίας  ώστε να έχουμε στην διάθεση μας πρωτόκολα άμεσης φόρτισης επαρκώς επιστημονικά και κλινικά τεκμηριωμένα. Ένας αριθμός 4-5 εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο και 5-6 στην άνω γνάθο με επαρκή αρχική σταθερότητα κατά το χειρουργικό στάδιο τοποθέτησης τους , εφόσον οι υπόλοιπο παράγοντες  το επιτρέπουν μπορούν μέσα σε 24 ώρες να στηρίξουν προσωρινές προσθετικές εργασίες.Επεμβάσεις που προηγούνται της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων ή γίνονται ταυτόχρονα
:
Προϋπόθεση γιά την τοποθέτηση  και την μακροχρόνια επιτυχία ενός εμφυτεύματος  είναι η ύπαρξη επαρκούς  οστού το οποίο θα το περιβάλλει. Είναι συχνό εύρημα  ημερική ή σχεδόν πλήρης απουσία οστού από την περιοχή που σκοπεύουμε να αποκαταστήσουμε.
Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στην καταστροφή του λόγω οδοντικών αποστημάτων, στην καταστροφή του κατά την διάρκεια μιας εργώδους εξαγωγής, είτε απλά λόγω της ατροφίας του οστού των γνάθων που ακολουθεί την απουσία των δοντιών, πολύ περισσότερο, όταν η περιοχή δέχεται την πίεση  μιας  ολικής οδοντοστοιχίας.
Eφόσον δεν έχουμε  την δυνατότητα να αποφύγουμε την συγκεκριμένη περιοχή, τότε έχουμε στην διάθεση μας την δυνατότητα να αυξήσουμε τον οστικό όγκο της περιοχής με αρκετές τεχνικές , κάθε μια με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Οστικά μοσχεύματα (bone grafts): τμήματα οστικά που λαμβάνονται είτε από ενδοστοματικές (γένειο, κλάδος κάτω γνάθου) ή εξωστοματικές περιοχές (λαγόνιος ακρολοφία, κνήμη, θόλος κρανίου)  και ακινητοποιούνται στην προβληματική περιοχή , ώστε μετά από διάστημα συνήθως μερικών μηνών, να ακολουθήσει η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Διατήρηση του φατνίου (socket preservation): Είναι η αμέση μετά την εξαγωγή ενός δοντιού,  πλήρωση της περιοχής με κάποιου είδους οστικό μοσχεύμα (αυτόλογο  ετερόλογο,αλλοπλαστικό), σε συνδιασμό ή όχι με την χρήση μεμβρανών ή ινώδους πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRF), το οποίο λαμβάνεται από το  αίμα του ασθενούς.

Κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση (guided tissue regenaration): Χρησιμοποιώντας απορροφήσιμες ή μη  μεμβράνες  σε συνδυασμό συχνά με οστικά μοσχεύματα, είναι δυνατή  η αναγέννηση του οστού στον απομονωμένο απο την μεβράνη παρακείμενο  χώρο.

Ανύψωση ιγμορείου (sinus lift) :Περιλαμβάνει την μετατόπιση της μεμβράνης του εδάφους του ιγμορείου και την πλήρωση του χώρου με κάποιου είδους οστικού μοσχεύματος, το οποίο στους επόμενους 4-6 μήνες εφόσον οστεοποιηθεί, μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος του χώρου που κατελάμβανε στο παρελθόν  το ιγμόρειο.
                                                                                                                                                                                                                                                                           

Διάσχιση φατνιακής ακρολοφίας (ridge spliting): Αποορροφημένες και λεπτές φατνιακές ακρολοφίες μπορούν με συγκεκριμένη τεχνική (διαχωρισμός με πιεζοτόμο ή λεπτές σμίλες) να διαχωριστούν, ώστε στον κενό χώρο που θα προκύψει να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα με ή χωρίς οστικό μόσχευμα. Aυτό μπορεί να γίνει σε ένα ή σε δύο χειρουργικούς χρόνους.

Μετάθεση  κάτω φατνιακού νεύρου: Σε έντονα  απορροφημένη  κάτω γνάθο  ο διαθέσιμος χώρος  περιορίζεται από το κάτω φατνιακό νεύρο. Η μετατόπιση του νεύρου από την αρχική διαδρομή του δίνει την δυνατότητα να τοποθετήσουμε εμφυτεύματα κατάλληλου μήκους.

 Εμφυτεύματα Ζυγωματικών οστών      Εμφυτεύματα Πτερυγοειδών αποφύσεων

Είναι αρκετά συχνό να αντιμετωπίζουμε ασθενείς με έλλειψη όλων των δοντιών της άνω γνάθου και ταυτόχρονα ιδιαίτερα μειονεκτικές περιοχές από την άποψη οστικής μάζας για να μπορέσουν να δεχθούν εμφυτεύματα, χωρίς επιπλέον επεμβάσεις που θα προετοιμάσουν τις περιοχές αυτές. Πράγμα που σημαίνει καθυστέρηση στην αποκατάσταση της περιοχής για αρκετούς μήνες .
Η δυνατότητα χρησιμοποίησηςτου συμπαγούς οστού που βρίσκεται στις παρακείμενες ανατομικές περιοχές των πτερυγοειδών αποφύσεων και του ζυγωματικού οστού με τη χρησιμοποίηση καταλλήλου μεγέθους εμφυτευμάτων, παρέχει πολλές φορές μια άμεση λύση, ώστε μαζί με τη συνδυασμένη ταυτόχρονη τοποθέτηση συμβατικών εμφυτευμάτων στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου να επιτυγχάνουμε συνήθως την απαραίτητη σταθερότητα για την άμεση κατασκευή της προσθετικής  εργασίας.

Διατατική οστεογέννεση ( Distraction osteogenessis): Με τη χρήση κατάλληλων διατατήρων είναι δυνατή η σταδιακή μετατόπιση ενός οστικού τμήματος ώστε σε διάστημα μερικών ημερών να έχει μετατοπιστεί αρκετά χιλιοστά από την αρχική του θέση και ο χώρος που προκύπτει  καταλαμβάνεται από νέο οστό. Επιπλέον πλεονέκτημα της τεχνικής αποτελεί η αύξηση  των μαλακών ιστών που ακολουθεί την μετατόπιση του οστικού τμήματος. Απαιτείται  βεβαίως μια επιπλέον επέμβαση που  προηγείται της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

Ακτινολογικός έλεγχος

Ο ακτινολογικός  έλεγχος πρίν την τοποθέτηση εμφυτευμάτων  είναι απαραίτητος για την εκτίμηση του οστού της περιοχής  και των γειτονικών ανατομικών μορίων όπως νεύρων, αγγείων,  δοντιών, ιγμορείου.

Σε ένα βασικό επίπεδο απλές ακτινογραφίες οπισθοφατνιακές ή πανοραμικές μπορεί να είναι αρκετές. Πολλές φορές όμως  η πραγματοποίηση αξονικής τομογραφίας  κωνικής δέσμης (Denta Scan) μπορεί να μας δώσει ακριβείς πληροφορίες και στα τρία επίπεδα.

Στη συνέχεια  μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά κατά τον σχεδιασμό της θεραπείας αποφεύγοντας επιπλοκές και αξιοποιώντας κατά το μέγιστο, τον διαθέσιμο οστικό όγκο.Προσθετικές εργασίες με εμφυτεύματα

Μια προσθετική κατασκευή συγκολλούμενη ή κοχλιούμενη πάνω σε οστεοενσωματούμενα  εμφύτευματα μπορεί να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια.
Όταν αντιμετωπίζουμε ασθενείς που χρησιμοποιούν ή θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν μια ολική οδοντοστοιχία τότε μπορούμε να προτείνουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις.
Συνήθως  θα χρειαστούμε τουλάχιστον 5-6 εμφυτεύματα για κάθε γνάθο για να μπορέσουμε να έχουμε μία ακίνητη εργασία. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σχέδιο θεραπείας εξατομικεύεται και υπάρχουν περιπτώσεις που θα χρειαστούμε  περισσότερα εμφυτεύματα για να στηρίξουμε μια ακίνητη εργασία ή ένα ελάχιστο τεσσάρων εμφυτευμάτων
(All in four). Είναι αυτονόητο οτι απαιτείται η συνεργασία του χειρουργού με τον οδοντίατρο- προσθετολόγο που θα ασχοληθεί με την προσθετική αποκατάσταση.
Μια ολική οδοντοστοιχία επίσης μπορεί να σταθεροποιηθεί εξαιρετικά,  απλά τοποθετώντας δύο  εμφυτεύματα τα οποία συνδεόμενα μέσω ειδικού μηχανισμού  θα δίνουν τη δυνατότητα να κουμπώνει στη θέση της
.                Back to top

 
 
Back to content | Back to main menu